EN
سرای عامری‌ها

Saraye Ameriha

خانه عامری‌‌‌‌ها پیش از زلزلۀ ١١٩٢ ه ق (مقارن با حکومت کریمخان زند) یا زلزلۀ سال١٢٦٠ ه ق (مقارن با حکومت محمد شاه قاجار) بنیان نهاده شده است. اما از آنجا که دیگر خانه‌های نزدیک به این خانه متعلق به قرن ١٣ ه ق هستند می‌توان حدس زد که زلزله‌ای که این خانه از سرگذرانده همان زلزلۀ ١٢٦٠ ه ق است و دورۀ رونق و احیای مجدد این خانه مربوط به بعد از آن و دورۀ قاجار است. بنابراین با تعیین قدمت بقایای پیش از زلزله می‌توان قدمت این خانه یا خانه‌ای که پیش از آن در محل این خانه بوده است را مشخص کرد اما تا پیش از آن تاریخ، ساخت خانه‌های مجاور و شباهت‌های موجود بین این خانه و آنها نسبت تاریخ ساخت خانه به دوران قاجار را منطقی و مستدل می‌نماید.
به تعبیر دیگر خانۀ عامری‌ها به عنوان نمونه‌ای از میراث این خاندان و نمایندۀ آبادی‌های ایشان در این منطقه است و چنین خانه‌ای شایسته و متناسب با عظمت و اصالت این خاندان در منطقه است. خصوصاً که در دهه‌های اخیر ایشان از ملاکان بزرگ منطقه نیز به شمار می‌آمدند که ثروت خویش را در آخرین محل سکونتشان پیش از پایتخت‌نشینی، یعنی محلۀ اعیان نشین کاشان، گردآورده‌اند.
بنابراین خانۀ عامری‌ها را نباید تنها به واسطۀ شهرت آن به عنوان بزرگترین خانۀ شهر کاشان و یا یکی از زیباترین خانه‌های قدیمی آن شناخت بلکه باید آن را میراثی گرانبها و نمایندۀ بزرگی و جلادت این خاندان در منطقه و قطعه‌ای ارزشمند و نماینده‌ای شایسته از عمارات ایشان در حاشیۀ کویر ایران دانست.

اطلاعات بیشتر...