EN
تماس با ما

Ezam Contact Us
دفتر مرکزی: تهران، خیابان ولی عصر، بالاتر از میرداماد، خیابان قبادیان، شماره ٣٣.
تلفن: + ٨٨٧٩٤٠٥٥ (٢١) ٩٨
فکس: + ٨٨٧٨٨٤٨٥ (٢١) ٩٨
وب سایت: www.ezaminvest.com
ایمیل: info@ezaminvest.com
هزار و یک شهر: تهران، منطقه ٢٢، بزرگراه شهید خرازی
(امتداد همت غرب)، پروژه هزار و یک شهر
تلفن: + ٤٧٢٠٢٠٠٠ (٢١) ٩٨
فکس: + ٤٧٢٠٢٤١٠ (٢١) ٩٨
ایمیل: info@hezaroyekshahr.com
شهرقصه: تهران، منطقه ٢٢، بزرگراه شهید خرازی
(امتداد همت غرب)، پروژه هزار و یک شهر
تلفن: + ٤٧٢٠٢٠٠٠ (٢١) ٩٨
فکس: + ٤٧٢٠٢٤١٠ (٢١) ٩٨
ایمیل: info@hezaroyekshahr.com
شهرزاد: تهران، منطقه ٢٢، بزرگراه شهید خرازی
(امتداد همت غرب)، پروژه هزار و یک شهر
تلفن: + ٤٧٢٠٢٠٠٠ (٢١) ٩٨
فکس: + ٤٧٢٠٢٤١٠ (٢١) ٩٨
ایمیل: info@shahrzadmall.com
آتیستان: تهران، منطقه ٢٢، بزرگراه شهید خرازی
(امتداد همت غرب)، پروژه هزار و یک شهر
تلفن: + ٤٧٢٠٢٠٠٠ (٢١) ٩٨
فکس: + ٤٧٢٠٢٤١٠ (٢١) ٩٨
ایمیل: info@atistan.com
پارک آبی کیش: تهران، خیابان ولی عصر، بالاتر از میرداماد، خیابان قبادیان، شماره ٣٣.
تلفن: + ٨٨٧٩٤٠٥٥ (٢١) ٩٨
فکس: + ٨٨٧٨٨٤٨٥ (٢١) ٩٨
وب سایت: www.oceanwaterpark.com
ایمیل: info@oceanwaterpark.com
هتل سرای عامری ها: کاشان، خیابان علوی
تلفن: + ٥٥٢٤٠٢٢٠ (٣١) ٩٨
فکس: + ٥٥٢٤٠٢١٩ (٣١) ٩٨
وب سایت: www.sarayeameriha.com
ایمیل: info@sarayeameriha.com