EN
آتیستان

Saraye Ameriha

آتیستان یکی از شهر های هزار و یک شهر است، مکانی برای رونق بخشیدن به سرمایه های فکری ایران از طریق ارتقاء فرهنگ نوآوری. با 180 کور ظرفیت فیبر نوری و به عنوان نقطه کانونی کوریدور فناوری تهران، این اولین پارک فناوری های نوین بخش خصوصی، در سه فاز و شش ناحیه کاربری ساخته می شود.

با داشتن برج IT و مرکز گردهمائی، مجتمع تجاری، شهر دانش و هتل پنج ستاره بین المللی، شهر خلاقان فردا ساخته می شود برای حضوری تاثیر گذار در بازار دانش و فناوری جهانی. اینجا مجموعه ای است برای حمایت از شرکت های دانش بنیانی که فردای فن آوری ایران و جهان را می سازند، افراد خلاقی که کارآفرینان دنیای آتی هستند.